Informacje - funkcjonowanie szkoły w czasie epidemii COVID-19

 
FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID - 19 OD DN. 15.02.2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku 15.02.2021 r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN, GIZ, MZ. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

-----------------------------------------------------------------------------------

 
FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID - 19 OD DN. 01.02.2021 r.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku 1.02.2021 r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych kontynuują naukę w trybie stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Przedszkole i oddziały przedszkolne również pozostają otwarte i funkcjonują z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIZ, MZ. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

-----------------------------------------------------------------------------------

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID - 19 OD DN. 18.01.2021 r.

 
W związku z informacjąMinistra Edukacji i Nauki dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiadamiamy, że od poniedziałku 18.01.2021r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIZ, MZ https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Przedszkole i zerówki szkolne pozostają otwarte i funkcjonują, jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.
 
-----------------------------------------------------------------------------------
W tym roku szkolnym 2020/21 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r. W związku z tym dni wolne od zajęć, które na początku roku szkolonego ustalone zostały na 4-5.01.2021r., zostają zniesione. Pozostałe dni wolne od zajęć pozostają bez zmian.
---------------------------------------------------------------------------

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID - 19 OD DN. 30.11.2020R.
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. informujemy, że od dnia 30 listopada 2020r. do dnia 03 stycznia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. wprowadza się nauczanie zdalne w klasach I - III, IV – VIII. Oddziały przedszkolne oraz przedszkole pracują bez zmian.

------------------------------------------------------------------------------------
FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID - 19 OD DN. 9.11.2020R.

 
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. informujemy, że od dnia 09 listopada 2020r do dnia 29 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. wprowadza się nauczanie zdalne w klasach I - III, IV – VIII.
Oddziały przedszkolne oraz przedszkole pracują bez zmian.

-----------------------------------------------------------------------------

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID - 19 OD DN. 24.10.2020R.
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. informujemy, że od dnia 24 października 2020r do dnia 8 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. wprowadza się nauczanie zdalne w klasach IV – VIII.
Pozostałe oddziały oraz przedszkole pracują bez zmian.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NAUCZANIE HYBRYDOWE OD 20.10.2020r.
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Lini  informuje, że zgodnie z decyzją z dn. 20.10.2020 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej od dnia 20.10.2020 r. do 23.10.20202 r. szkoła przechodzi w tryb nauki hybrydowej.
Pozytywna opinia o nauczaniu hybrydowym Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Wejherowie wynika z rosnącej liczby zachorowań w województwie pomorskim, powiecie wejherowskim oraz gminie Linia, a także z potwierdzonych przypadków zachorowań wśród nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły. Zgodę na taki tryb wyraził również organ prowadzący szkołę – Gmina Linia.
Nauka hybrydowa oznacza, że:
– oddziały przedszkolne oraz klasy 1 – 3 uczą się w podanym terminie stacjonarnie, ale będą objęte nadzorem epidemiologicznym, tzn. pomiarem temperatury po wejściu do szkoły oraz obserwacją samopoczucia ucznia,
klasy 4-8 uczą się w tym czasie zdalnie poprzez aplikację Teams.
Zasady dotyczące pracy zdalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym – „Informacjach” na stronie startowej.
Od 20.10.2020 r. kontakt z rodzicami będzie realizowany przede wszystkim poprzez dziennik elektroniczny (w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem telefonu), a z uczniami w sprawach nauczania przede wszystkim poprzez aplikację Teams (ewentualnie moduł wiadomości w dzienniku).

Prosimy o wyrozumiałość.Życzmy sobie wzajemnie zdrowia i cierpliwości.
 
Barbara Klebba – dyrektor szkoły
Sylwia Miszk – wicedyrektor szkoły
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASADY NAUKI ZDALNEJ PODCZAS PRACY W SYSTEMIE HYBRYDOWYM
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lini
w roku szkolnym 2020/2021
Szkoła w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online w terminach wskazanych w decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.
 2. Logowanie do aplikacji Teamsa -należy przejść do witryny https://teams.microsoft.com, a następuje zalogować się przy użyciu indywidualnego loginu (które uczeń otrzymał od wychowawcy) i hasła
 3. Zajęcia online będą realizowane w aplikacji Teams zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać do 40 minut.
 4. Uczeń zobowiązany jest uczestniczyć w każdej ustalonej formie nauczania zdalnego.
 5. Uczestnicy zdalnego nauczania są zobowiązani do przestrzegania etykiety językowej i zachowania kultury w komunikacji z nauczycielami i innymi uczniami.
 6. Nauczyciel  przedmiotu  zobowiązany  jest   poinformować   wychowawcę   klasy   o   braku   kontaktu z uczniem i brakiem wykonywania zadań.
 7. Wychowawca klasy w przypadku braku kontaktu z uczniem natychmiast informuje o tym fakcie rodziców ucznia.
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala z uczniem sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń z przyczyn od niego niezależnych nie mógł uczestniczyć w lekcji online.
 9. W sprawach technicznych, administracyjnych możliwy jest kontakt z pracownikiem sekretariatu pod nr telefonu: 58 676 55 13 w godzinach od 8.00 do 15.00.
 10. Wszelkie informacje będą przekazywane rodzicom przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli za pośrednictwem przede wszystkim moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym (ewentualnie za pośrednictwem telefonu), a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams (ewentualnie modułu wiadomości w dzienniku).
 11. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej w obecnej formie prosimy kierować do wychowawców.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KOMUNIKAT
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini
 
 
Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)
  oraz Opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Wejherowie
o numerze SE.HDM -82.442.46IB.2020 z dnia 14.10.2020r.

wprowadzam
nauczanie zdalne dla wszystkich oddziałów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
od dnia 15 października 2020r. do dnia 19 października 2020r.
 
Barbara Klebba
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini

 

 
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności