WAŻNE ! - E-NAUKA W SP LINIA

INFORMACJE
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –
stan na 18.05.2020r.
 
 1. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie rozporządzenia zostało przesunięte do 7 czerwca 2020r.
 2. Od 25 maja 2020r. szkoła na terenie placówki (budynki szkoły przy ulicy Szkolnej 1 w Lini) organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas 1-3 oraz dzieci oddziałów przedszkolnych.
 3. W okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. rodzice ww. uczniów i dzieci mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane na terenie placówki.
 4. Szczegółowe informacje związane z reżimem sanitarnym obowiązującym na terenie szkoły i deklaracje o niewyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane na terenie szkoły zostaną przekazane bezpośrednio rodzicom uczniów kl. 1-3 i oddziałów przedszkolnych.
 5. W przypadkach, o których mowa w punkcie 3, rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).
 6. Od dnia 18 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.
 7. Od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r.  uczniom klas 8 szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej – ze względu na reżimem sanitarnym obowiązującym na terenie szkoły uczeń zgłasza chęć uczestniczenia w takich konsultacjach wychowawcy, który kontaktuje się z poszczególnymi nauczycielami. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala z uczniem/uczniami termin takiego spotkania na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznych GIS, MZ i MEN. Szczegółowe informacje na temat organizowania na terenie szkoły konsultacji wychowawca przekaże uczniom.
 8. Od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. pozostałym uczniom kl. 1-7 szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej – ze względu na reżimem sanitarny obowiązujący na terenie szkoły uczeń zgłasza chęć uczestniczenia w takich konsultacjach wychowawcy, który kontaktuje się z poszczególnymi nauczycielami. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala z uczniem/uczniami termin takiego spotkania na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznych GIS, MZ i MEN. Szczegółowe informacje na temat organizowania na terenie szkoły konsultacji wychowawca przekaże uczniom.
 9. Od 8.06.2020r. uczniowie kl. 1-8 będą mieli możliwość zwrotu podręczników oraz wypożyczonych książek do szkolnej biblioteki - ze względu na reżim sanitarny obowiązujący na terenie placówki oraz wytycznych GIS, MZ i MEN proces i terminy zwrotów książek zostaną szczegółowo zaplanowane i przekazane uczniom przez wychowawców.  W tych terminach uczniowie będą również mieli obowiązek opróżnić swoje szafki szkolne, które poddane zostaną później dezynfekcji.
- Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej,
         Wytyczne_GIS_ MZ i MEN_dla_przedszkoli (kliknij w link)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna,
            
Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN - edukacja_wczesnoszkolna (kliknij w link)

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne.
            
Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne (kliknij w link)

 
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązek zdalnej nauki został wydłużony do 24.05.2020r.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca 2020r.

KOMUNIKAT CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdfSzanowni Rodzice,
w związku ze stanem epidemicznym wprowadzonym w Polsce musieliśmy system naszej pracy dostosować do aktualnej sytuacji i obowiązującego prawa. Minister Edukacji Narodowej wprowadzone rozporządzeniem zdalne nauczanie przedłużył do 26.04.2020r. Przełożony został prawdopodobnie na czerwiec termin egzaminów ósmoklasisty.
 
Zmieniliśmy zasady dokumentowania czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach zdalnego nauczania.
 
Dla uczniów utworzony został PLAN PRACY DLA UCZNIA celem równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowania zajęć w każdym dniu. Od 15.04.2020r.  plan pracy dla ucznia zostanie przekazany Państwu i Uczniom przez wychowawców. Zostanie też umieszczony na stronie internetowej. NIE OBOWIĄZUJE OD 15.04.2020R. PLAN LEKCJI WPISANY DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. Nie będzie w dzienniku odnotowywana AKTYWNOŚĆ uczniów.
 
Tak jak dotychczas nauczyciele określonych przedmiotów będą kontaktować się z uczniami zgodnie z PLANEM PRACY DLA UCZNIA w godzinach od 8.00 do 15.00.

 PLAN PRACY DLA UCZNIÓW 1-8 (proszę kliknąć w link)

Rodzice nadal mogą śledzić aktywność, zaangażowanie dzieci i postępy w nauce w zakładce OCENY w e-dzienniku. W miejscu ocen albo przy ocenie nauczyciele będą umieszczać komentarze istotne z punktu widzenia monitorowania pracy ucznia.
 
Pozostałe zasady związane ze zdalnym nauczaniem pozostają bez zmian.
 
 
 

 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW
– INFORMACJA NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANEJ PRZEZ MEN i CKE
 
Szanowni Rodzice,
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przygotowała materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.
 
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. My również weźmiemy w nim udział.
         
Egzamin próbny jest dla wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą się sprawdzić i uczciwie, samodzielnie wypełnią arkusze w przeznaczonym na dany egzamin czasie!!!
 
Próbny egzamin ma cel informacyjny oraz diagnostyczny, nauczyciele nie będą wystawiać ocen uczniom - przekażą im tylko informację zwrotną na temat efektów pracy.
 
Arkusze do egzaminu próbnego
 
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzamin-pr%C3%B3bny  w następujących terminach:
 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
 
Chętni uczniowie – po pobraniu materiałów z ww. strony – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie – uczniowie otrzymają w dzienniku instrukcję od nauczycieli, co i do kiedy mają zrobić.
 
DODATKOWE INFORMACJE I MATERIAŁY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
 
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 - informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 - przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 - arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 - arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 - osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 - filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 
 

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. L. TELIGI W LINI

 
Szkoła w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizuje zadania 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły 
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:
 1. Od środy 25.03.2020r. nauczanie (realizacja podstawy programowej) w naszej szkole odbywa się zdalne.
 2. E-dziennik jest podstawowym narzędziem informowania uczniów (rodziców) o zakresie treści edukacyjnych do przeanalizowania, skonsultowania z nauczycielem i opanowania przez ucznia. Nauczyciel może komunikować się z uczniami za pomocą innych narzędzi – jeśli były już one wcześniej wykorzystywane w pracy z uczniem lub będą wykorzystywane po wcześniejszym ustaleniu zasad ich wykorzystania z uczniami.
 3. Zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  w szczególności z wykorzystaniem: modułu wiadomości w e-dzienniku, platform edukacyjnych, materiałów dostępnych na stronach internetowych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji
  i radiofonii oraz innych niż wymienione powyżej materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 4. Dla uczniów utworzony został PLAN PRACY celem równomiernego obciążenie uczniów 
  w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowania zajęć w każdym dniu – plan dnia został wpisany do 
  E-DZIENNIKA W MIEJSCU PLANU LEKCJI.
 5. Uczniowie w wyznaczonych dniach mają obowiązek uczestniczyć w zadaniach wskazanych przez nauczycieli. Nauczyciel w danym dniu określa sposoby, formy i terminy realizacji zadań – uczeń musi wykazać się aktywnością (odebrać wiadomość w e-dzienniku lub/i wykonać inną wskazaną przez nauczyciela czynność).
  Nauczyciel odnotowuje jego aktywność w zakładce e-dziennika - frekwencja  w danym dniu
  (WPISUJE –  A – AKTYWNY/ N – NIEAKTYWNY).  
 6. W przypadku ograniczeń komunikacyjnych związanych ze sprzętem lub dostępem do internetu – rodzic ma obowiązek zgłosić ten fakt natychmiast wychowawcy – dla każdego takiego ucznia zostanie przygotowany pakiet edukacyjny do odebrania w sekretariacie szkoły w ustalonym przez wychowawcę czasie i trybie.
 7. Nauczyciel określa uczniom sposób monitorowania ich postępów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy
  i umiejętności. Informacje te przekazuje każdorazowo za pośrednictwem e-dziennika lub innego (ustalonego z uczniami i dostępnego dla wszystkich uczniów) komunikatora.
 8. Nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach za pośrednictwem E-DZIENNIKA w zakładce oceny.
 9. Każdy uczeń i jego rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, psychologiem, pedagogiem lub dyrektorem w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 za pośrednictwem e-dziennika lub innego sposobu komunikowania się uzgodnionego między rodzicem
  a nauczycielem.
Szanowni Rodzice!
Ostatnie dni pokazały, że wszyscy rozumiemy powagę sytuacji.  
Liczę na współpracę całej społeczności szkolnej w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Proszę
o odwiedzanie naszej strony - szczególnie zakładki E-NAUKA, zaglądanie regularnie do edziennika, w razie potrzeby kontaktowanie się z nauczycielami zgodnie z ww. Informacją.
 

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
postarajmy się jak najlepiej wykorzystać ten nieplanowany czas ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Nauczyciele wszystkich przedmiotów będą przygotowywać dla uczniów materiały do pracy własnej tak, aby uczniowie w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych mogli zdobywać wiedzę,powtarzać i utrwalać.
Dla ułatwienia komunikacji uczniów z nauczycielami wykorzystamy e-dziennik VULCAN. Dobrze byłoby, gdyby każdy uczeń posiadał swoje konto w dzienniku – stąd prośba do tych uczniów, którzy nie posiadają jeszcze konta, aby je założyli do poniedziałku (instrukcja podana niżej). Z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych i klas 1-3  skontaktują się wychowawcy i indywidualnie ustalą zasady dotyczące konta dla ucznia. 
 
Uczniowie,
od poniedziałku 16.03.2020r. otrzymywać będziecie od Waszych nauczycieli za pośrednictwem dziennika lekcyjnego VULCAN wiadomości zawierające instrukcje. Razem ustalicie zakres i terminy waszych prac.
Gorąco zachęcamy, by wykorzystać ten czas, w którym nie ma lekcji w trybie szkolnym, na naukę i pracę własną. Nauczyciele będą do dyspozycji poprzez dziennik VULCAN.
 
Rodzice,
bardzo prosimy, aby monitorować pracę swoich dzieci i motywować ich do pracy – SZCZEGÓLNIE UCZNIÓW KLAS 8.

Informacja o propozycjach nauki zdalnej Nowej Ery znajduje się tutaj:
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
 
Rodzice mogą pobrać dla dzieci podręczniki z klas 1-8 na stronie: https://ebooki.nowaera.pl/
po założeniu konta na Moja Nowa Era.
Rodzice muszą przejść proces rejestracji=zakładanie konta – instrukcja w załączniku: ebooki - NOWA ERA - instrukcja
 

 

Bardzo prosimy też, aby sprawdzić, czy Państwa dziecko posiada konto i udzielić mu stosownej pomocy podczas jego zakładania. Pomocą może służyć tutaj wychowawca.

Jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+?
Warunkiem otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego jest wprowadzenie do e-dziennika Twojego adresu e-mail. Zajmuje się tym Twój wychowawca klasy – MUSISZ PRZESŁAĆ WYCHOWAWCY E-MAILA ZA POŚREDNICTWEM KONTA RODZICA.

nauka1

nauka2
 
 • Przejdź na stronę internetową szkoły http://splinia.pl/ i kliknij w prawym górnym rogu prostokącik z napisem DZIENNIK
LUB
 • Wpisz w przeglądarce adres naszego dziennika
 • Kliknij link „Załóż konto”, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
nauka3
 • Zaznacz opcję "Nie jestem robotem", a następnie kliknij przycisk "Wyślij wiadomość". Jeśli po kliknięciu opcji "Nie jestem robotem" rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknij przycisk "Zweryfikuj".
nauka7
 • Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie "Podsumowanie operacji".
nauka5
 • Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać hasło.
nauka6
 • W oknie "Aktywacja konta" w polach "Nowe hasło" oraz "Powtórz nowe hasło" wprowadź swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Zaznacz opcję "Nie jestem robotem" i kliknij przycisk "Ustaw nowe hasło".
nauka7
 • Wyświetli się strona "Podsumowanie operacji" z komunikatem o zmianie hasła.
nauka8
 • Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalinia lub ikonki DZIENNIK na stronie internetowej szkoły.
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności